Katarína Kráľová – Alexander Dubček University in Trenčín, Faculty of Social and Economic Relations, Študentská 3, 91150 Trenčín, Slovakia

Dana Jašková – Alexander Dubček University in Trenčín, Faculty of Social and Economic Relations, Študentská 3, 91150 Trenčín, Slovakia

Jana Sochuľáková – Alexander Dubček University in Trenčín, Faculty of Social and Economic Relations, Študentská 3, 91150 Trenčín, Slovakia

7th International Scientific-Business Conference – LIMEN 2021 – Leadership, Innovation, Management and Economics: Integrated Politics of Research – CONFERENCE PROCEEDINGS, Online/virtual, December 16, 2021, published by the Association of Economists and Managers of the Balkans, Belgrade; Printed by: SKRIPTA International, Belgrade, ISBN 978-86-80194-54-7, ISSN 2683-6149, DOI: https://doi.org/10.31410/LIMEN.2021

Keywords:
Micro;
Small and medium
enterprises;
Region;
Socio-economic indicators;
Composite indicator;
Business environment

DOI: https://doi.org/10.31410/LIMEN.2021.95

Abstract

The precondition for the development of any economy is the ex­istence of a sufficient number of promising and developing SMEs. The ba­sic element of successful SME development is the socio-economic business environment, which motivates to develop business. The paper analyses the socio-economic factors of the business environment in the regions of the Slovak Republic in the context of the development of SME business activ­ities. The authors used survey methods to identify and better understand the socio-economic factors that stimulate business development, as well as barriers to the development of SME business activities in the regions of the Slovak Republic. To assess the relationship between the socio-economic level of the regions and the development of business in the regions, the au­thors constructed a composite indicator, which made it possible to compare and monitor the development of selected indicators. The authors used more complex multidimensional statistical methods for the calculation.

Download file

LIMEN Conference

Creative Commons Non Commercial CC BY-NC: This article is distributed under the terms of the Creative Commons Attribution-Non-Commercial 4.0 License (https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/) which permits non-commercial use, reproduction and distribution of the work without further permission. 

References

Buček et al. (2007) Analýza podnikateľského prostredia a bariér absorbčnej schopnosti regiónov, Bratislava: Ekonóm, ISBN 978-80-225-2358-5

Butoracová Šindleryová, I., Morovská, I. (2009). Podnikateľské prostredie v Slovenskej re­publike z pohľadu inovačných príležitostí a bariér regionálneho rozvoja. In Zborník ve­deckých prác katedry ekonómie a ekonomiky ANNO 2009. Prešov : Prešovská univerzita v Prešove, 2009. s. 27 – 44. ISBN 978-80-555-0005-8.

Hudec, O. et al. (2009). Podoby regionálneho a miestneho rozvoja. 1. vyd. Košice : EF Tech­nickej univerzity v Košiciach, 2009. 344 s. ISBN 978-80-553-0117-4.

Juríčková, V. et al. (2006). Podnikateľské prostredie a firemné stratégie. Bratislava: Ekonom­ický ústav SAV. ISBN 80-7144-154-6. 8

Krošláková, M. (2011). Podnikateľské prostredie pre MSP v etape prekonávania krízy. In Ve­decké state obchodnej fakulty 2011. Bratislava: EKONÓM. ISBN 978-80-225-3326-3.

Kubátová, K. et al. ( 2012) Podnikatelské prostředí v EU z hlediska veřejných financií, Bratisla­va: EUROKÓDEX Paneurópska vysoká škola, ISBN 978-80-89447-91-6

Kuzmišinová, I. (2010). Vzdelanostná charakteristika ľudských zdrojov na Slovensku. In So­ciálny kapitál, ľudský kapitál a chudoba v regiónoch Slovenska. Košice : Ekonomická fakulta TU v Košiciach, 2010. 1.vyd. s. 92 – 98. ISBN 978-80-553-0573-8.

Mikulič, K. (2015) Firma a jej prostredie, Bratislava: VEDA vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, ISBN 978-80-224-1404-3

Minařík, K., Borůvková, J., Vystrčil, M. (2013). Analýzy v regionálním rozvoji. Professional Publishing, Příbram

Nardo, M., Saisana, M., Saltelli, A., Tarantola, S., Hoffman, A., Giovannini, E. (2005). Hand­book on constructing composite indicators: methodology and user guide. OECD Statistics Working Paper, Paris

OECD. (2008). Handbook on Constructing Composite Indicators. Methodology and User Guide. Paris: Organisation for Economic Co-operation and development.

Saisana, M., Tarantola, S. (2002). State-of-the-art report on current methodologies and practices for composite indicator development, EUR 20408 EN, European Commission-JRC: Italy

Strážovská, H. et al. (2007) Malé a stredné podniky, Bratislava: Sprint, ISBN 808-90-8564-4

Viturka, M. et al. (2010). Kvalita podnikatelského prostředí, regionální konkurencieschopnost a strategie regionálního rozvoje České republiky. 1. vyd. Praha : Grada Publishing, 2010. 232 s. ISBN 978-80-247-3638-9.

Association of Economists and Managers of the Balkans – UdEkoM Balkan
179 Ustanicka St, 11000 Belgrade, Republic of Serbia

LIMEN conference publications are licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.