Barbara Pavlikova – Faculty of Law, Comenius University in Bratislava, Šafárikovo nám. č. 6, 810 00 Bratislava, Slovakia

Keywords:
Foreigner;
Counseling;
Labor market;
Integration;
Asylum Law;
Migration;
Refugee;
Slovakia

DOI: https://doi.org/10.31410/LIMEN.2022.239

Abstract

The paper deals with the amendment to Slovak Act no. 480/2002 Coll. on asylum, which entered into force on June 1, 2022, in the broader con­text of the employment of foreigners. The amendment in question was ad­opted in response to the international situation which arose as a result of the war in Ukraine. The aim of the article is to present the purpose of the amend­ment and the changes it brings in an effort to unify the rules and facilitate the initial integration of incoming people. The author perceives inclusion in the labor market as one of the key factors influencing the overall quality of life, starting with the economic side and ending with a sense of usefulness and self-worth. Even with regard to the needs of the Slovak labor market, it is more than desirable that the process of applying for foreigners in various job positions is as simple as possible.

    Download file

LIMEN Conference

8th International Scientific-Business Conference – LIMEN 2022 – Leadership, Innovation, Management and Economics: Integrated Politics of Research – CONFERENCE PROCEEDINGS, Hybrid (EXE Budapest Center, Budapest, Hungary), December 1, 2022,

LIMEN Conference proceedings published by the Association of Economists and Managers of the Balkans, Belgrade, Serbia

LIMEN Conference 2022 Conference proceedings: ISBN 978-86-80194-66-0, ISSN 2683-6149, DOI:  https://doi.org/10.31410/LIMEN.2022

Creative Commons Non Commercial CC BY-NC: This article is distributed under the terms of the Creative Commons Attribution-Non-Commercial 4.0 License (https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/) which permits non-commercial use, reproduction and distribution of the work without further permission. 

Suggested citation

Pavlikova, B. (2022). Integration of Foreigners in the Context of the Labor Market and of the Amendment to the Slovak Asylum Act. In V. Bevanda (Ed.), International Scientific-Business Conference – LIMEN 2022: Vol 8. Conference proceedings (pp. 239-249). Association of Economists and Managers of the Balkans.  https://doi.org/10.31410/LIMEN.2022.239

References

Bošelová, M. (2021, March 24). Integrácia štátnych Príslušníkov Tretích Krajín na Trh práce V Chorvátsku, českej Republike, Maďarsku a na slovensku: Zhrnutie analýzy Medzinárod­nej Situácie a Slovenského Kontextu. Academia.edu. Retrieved January 15, 2023, from https://www.academia.edu/45608382/Integr%C3%A1cia_%C5%A1t%C3%A1tnych_pr%C3%ADslu%C5%A1n%C3%ADkov_tret%C3%ADch_kraj%C3%ADn_na_trh_pr%C3%A1ce_v_Chorv%C3%A1tsku_%C4%8Ceskej_republike_Ma%C4%8Farsku_a_na_Slovensku_Zhrnutie_anal%C3%BDzy_medzin%C3%A1rodnej_situ%C3%A1cie_a_ slovensk%C3%A9ho_kontextu 

Fajnorová, K., & Chaloupková, M. (2021). Integrácia utečencov na trh práce na Slovensku. Retrieved January 15, 2023, from https://www.hrl.sk/userfiles/files/Vy%CC%81skum­na%CC%81%20s%CC%8Ctu%CC%81dia.pdf 

Kačírková, M. (2018). Prostredie pre zamestnávanie cudzincov v Slovenskej republike. Medz­inrodná Vedecká Konferencia. Retrieved January 15, 2023, from https://www.ef.umb.sk/konferencie/kful2018/prispevky.html  

Králiková, M. (2016). Cudzincov k práci nepustíme. Sme na chvoste Európy. Retrieved Jan­uary 15, 2023, from https://hnonline.sk/slovensko/818852-slovensko-cudzincom-inte­graciu-neumoznuje-samo-tym-straca 

Liga za ľudské práva. (2020). Podpora utečencov v ich integrácii na pracovný trh. www. hrl.sk. Retrieved January 15, 2023, from https://www.hrl.sk/sk/co-robime/projekty/aktualne-projekty/podpora-utecencov-v-ich-integracii-na-pracovny-trh 

Marczyová, K. (2018). Integrácia cudzincov (azylantov) v Slovenskej republike – právne postavenie. karolinum.cz. Retrieved January 15, 2023, from https://karolinum.cz/data/clanek/5830/Iurid_2_2018_0119.pdf  

Meššová, B. (2021, September 28). .Migračný kompas: Integrácia utečencov na trhu práce. .týždeň – iný pohľad na spoločnosť. Retrieved January 15, 2023, from https://www.tyzden.sk/spolocnost/77160/migracny-kompasintegracia-utecencov-na-trhu-prace/ 

MPSVaR SR. (2022). Zamestnávanie cudzincov. Úvodná stránka. Retrieved January 15, 2023, from https://www.employment.gov.sk/sk/informacie-cudzincov/zamestnavanie-cudzincov/ 

MV SR. (2022). Od 1. júna je účinná novela azylového zákona. Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky. Retrieved January 15, 2023, from https://www.minv.sk/?tlacove-spravy&sprava=od-1-juna-jeucinnanovela-azyloveho-zakona   

Rojo, M. (2021, December 19). Integrácia cudzincov je stále v réžii mimovládok, štát zaostáva ~ [fjúžn]. [fjúžn]. Retrieved January 15, 2023, from https://fjuzn.sk/integracia-cudzincov-je-stale-v-rezii-mimovladok-stat-zaostava/ 

Slovak Governance Institute. (2015). Imigrácia, starnutie A potreby Trhu Práce. Imigrácia, star­nutie a potreby trhu práce – Inštitút pre dobre spravovanú spoločnosť. Retrieved January 15, 2023, from https://www.governance.sk/imigracia-starnutie-a-potreby-trhu-prace/ 

Špačeková, Z. (2014). Dobré príklady zo zahraničnej praxe k vzdelávaciemu programu BUK: Budovanie kapacít na úrovni miestnej územnej samosprávy v oblasti integračnej poli­tiky. Úvod. Retrieved January 15, 2023, from https://www.zmos.sk/download_file_f.php?id=1304915  

Stratégia pracovnej mobility cudzincov v Slovenskej republike. Ministerstvo práce, Sociálnych vecí a Rodiny Slovenskej republiky. (2018). Retrieved January 15, 2023, from https://www.employment.gov.sk/files/slovensky/uvod/informacie-cudzinci/strategia.pdf 

TASR. (2021, March 27). Počet cudzincov na slovenskom pracovnom trhu rastie. TREND. Retrieved January 15, 2023, from https://www.trend.sk/spravy/pocet-cudzincov-slovenskom-pracovnom-trhu-rastie 

ÚPSVaR. (2022). Zamestnávanie cudzincov na území Slovenskej republiky za rok 2022. Hlavná stránka. Retrieved January 15, 2023, from https://www.upsvr.gov.sk/statistiky/zamestnavaniecudzincovstatistiky/zamestnavanie-cudzincov-na-uzemi-slovenskej-re­publiky-za-rok-2022.html?page_id=1156941  

ÚPSVaRb. (2022). Lex Ukrajina – Zmeny v zamestnávaní štátnych príslušníkov tretích krajín od 1.1.2023. Hlavná stránka. Retrieved January 15, 2023, from https://www.upsvr.gov.sk/sluzby-zamestnanosti/aktuality/lex-ukrajina-zamestnavanie-statnych-prislusnikov-tret­ich-krajin.html?page_id=1170865&target=_blank 

Vašečka, M. (2009). Postoje verejnosti k cudzincom a zahraničnej migrácii v Sloven­skej Republike. European Website on Integration. Retrieved January 15, 2023, from https://ec.europa.eu/migrant-integration/library-document/postoje-verejnosti-k-cudzincom-zahranicnej-migracii-v-slovenskej-republike_en 

Vyšná, Ľ. (2021, January 8). Blog N: Ako cudzincom uľahčiť vstup Na Trh Práce? Den­ník N. Retrieved January 15, 2023, from https://dennikn.sk/blog/2216507/ako-cudzincom-ulahcit-vstup-na-trh-prace/ 

Webnoviny.sk. (2022). Slováci by uľahčili špecializovaným cudzincom prístup na pracovný trh, v prieskume to podporila väčšina. Webnoviny.sk. Retrieved January 15, 2023, from https://spravy.pozri.sk/clanok/slovaci-by-ulahcili-specializovanym-cudzincom-pristup-na-pra­covny-trh-v-prieskume-to-podporila-vacsina/1546153 

Z cudzincov domáci: Ako na integráciu v samospráve. KapaCITY – publikácia Z cudzincov domáci: Ako na integráciu v samospráve – Hrl.sk. (2021). Retrieved January 15, 2023, from https://www.hrl.sk/sk/co-robime/projekty/vystupy-projektov/kapacity-publikacia-z-cudzincov-domaci-ako-na-integraciu-v-samosprave 

Association of Economists and Managers of the Balkans – UdEkoM Balkan
179 Ustanicka St, 11000 Belgrade, Republic of Serbia

LIMEN conference publications are licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.