Daniela Mališová – Faculty of Economics, Matej Bel University, Tajovského 10 975 90 Banská Bystrica, Slovak Republic
Jana Štrangfeldová – Faculty of Economics, Matej Bel University, Tajovského 10 975 90 Banská Bystrica, Slovak Republic

 

DOI: https://doi.org/10.31410/LIMEN.S.P.2020.111

 

6th International Scientific-Business Conference – LIMEN 2020 – Leadership, Innovation, Management and Economics: Integrated Politics of Research – SELECTED PAPERS, Online/virtual, November 26, 2020, published by the Association of Economists and Managers of the Balkans, Belgrade; Printed by: SKRIPTA International, Belgrade, ISBN 978-86-80194-40-0, ISSN 2683-6149, DOI: https://doi.org/10.31410/LIMEN.S.P.2020

 

Abstract

The state of Slovak education is influenced by several negative factors. In terms of human capital, we have seen the decline of pupils for demographic reasons and lack of interest in the work of teachers. This paper aims to evaluate the efficiency of secondary education on the example of selected secondary schools. The main method of the paper is multicriteria analysis. The subject of research is the efficiency of selected secondary schools. The 10 Business Academies attended by pupils aged 15-19 years and established in the Banská Bystrica and Žilina self-governing regions will be the subject of research. For the analysis we use panel data collected for the school years 2013/2014 – 2017/2018. The contribution of the paper is to create an evaluation of the efficiency of the surveyed schools and to propose solutions for schools that achieved below-average results. The findings may serve as a basis for assessing the efficiency of the Business Academies for comparison with competitors, as well as for the founders of these secondary schools.

 

Keywords

Efficiency, Education, Business academy, Self-governing region.

 

References

Act No. 464/2013 Coll., which supplements and amends Act No. 245/2008 Coll. on upbringing and education. Ministry of education, science, research and sport of the Slovak republic. §29. Retrieved from https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2013/464/20160901
Afonso, A., St. Aubyn, M. (2004) Non- Parametric Approaches to Education and Health Efficiency in OECD Countries. ISEG-UTL Economics Working Paper. 1-34 p.
Beňo. M., Šimčáková. Ľ. (2007) Analyticko-prognostické štúdie o regionálnom školstve SR 2007. (1st. ed.) Bratislava: Ústav informácií a prognóz školstva.
Burjan, V. Ftáčnik, M. Juráš, I. et al. (2017) Učiace sa Slovensko. Ministry of education, science, research and sport of the Slovak republic. pp. 113 – 118. Retrieved from https://www.minedu.sk/data/files/6987_uciace_sa_slovensko.pdf
Čarnogurská, Z. (2019) Hodnotenie výskytu nadmernej kvalifikácie na slovenskom trhu práce. Ekonomika a spoločnosť. 20(1), pp. 15 – 24.
Dembélé. M., Lefoka. P. (2007) Pedagogical Renewal for Quality Universal Primary Education: Overview of Trends in Sub-Saharan Africa. International Review of Education. 53(5-6) pp. 531–553.
Gillies, D. (2015) Human Capital Theory in Education. In Peters, M. (Ed.) Encyclopedia of Educational Philosophy and Theory. (1st. ed., pp. 571-583). Singapore: Springer.
Gould, D. M., Ruffin, R. J. (1995) Human Capital, Trade and Economic Growth. Review of World Economics. 131(3), pp. 425-445.
Jenčová, S. (2011) Finančno-ekonomická analýza podnikateľských subjektov. (1st. ed.). Prešov: Grafotlač.
Kallio, H., Pietilä, M.-A., Johnson, M. et al. (2016) Systematic methodological review: developing a framework for a qualitative semi‐structured interview guide. Journal of Advanced Nursing. 72(12), pp. 2954-2965.
Koróny, S., Hronec, Š. (2012) DEA analýza efektívnosti úrovne vedy a techniky verejných vysokých škôl na Slovensku. Forum Statisticum Slovakum. 2012(4). pp. 117-125.
Lauko. V., Gurňák. D., Križan. F., Tolmáči. L. (2012) Najnovšie vývojové trendy vzdelanostnej štruktúry obyvateľstva Slovenska v časovo-priestorových súvislostiach. Geographia Cassovienses. 6(2), pp. 91 – 102.
Lisý, J. (2011) Ekonómia. (1st ed.) Bratislava: Iura Edition.
Lynch, R. (2000) High School Career and Technical Education for the First Decade of the 21st Century. Journal of Vocational Education Research. 25(2), pp. 155-198.
Mauro. M., Sedano. R. A. (2005) Educación: una cuestión de libertad. Estudios sobre Educación. 8(7), pp. 7-30.

Miovský. M. (2006) Kvalitativní přístup a metody v psychologickém výzkumu. (1st. ed.). Prague: Grada.
Palmer, S., Torgerson, D. (1999) Economics Notes – Definitions of Efficiency. British Medical Journal. 318(7191), pp. 1136 – 1136.
Sabol, J., Tkáč, M. (2012) Multicriterial performance evaluation and Balanced Scorecard. Business Performance. In Závadský, J. (Ed.) Výkonnosť podniku. (1st ed., pp. 95-106). Banská Bystrica: Výskumný ústav ekonomiky a manažmentu.
Skubičan, P. (2010) Priestorová multikriteriálna analýza pre podporu rozhodovania. In Kečkéšová, L. (Ed.) Mladí vedci 2010. (1st ed., pp. 462-470). Nitra: Univerzita Konštantína Filozofa.
Šlosarová, D., et al. (2002) Obchodná akadémia: 100 rokov. (1st. ed.) Banská Bystrica: ERLAND BB.
Štefanišinová, N., Štrangfeldová, J. (2020) Proposal of indicators for measuring performance in the field of secondary education. Acta Aerarii Publici. 1(17), 68 – 92.
Štrangfeldová, J. (2013) Výdavky na zdravotníctvo v Slovenskej republike. (1st. ed.) Bratislava: Iura Edition.
Štrangfeldová, J., Štefanišinová, N., Hronec, Š., et al. (2018) Evaluation of Performance in Education – Value for Money. In Boďa, M. (Ed.) Economic Theory and Practice 2017. (1st. ed., pp. 598-613). Banská Bystrica: Belianum.

 

Download Full Paper

 

 

 

Association of Economists and Managers of the Balkans – UdEkoM Balkan
179 Ustanicka St, 11000 Belgrade, Republic of Serbia

LIMEN conference publications are licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.