Jasmina Starc – Faculty of Business and Management, University of Novo mesto, Na Loko 2, 8000 Novo mesto, Slovenia

 

DOI: https://doi.org/10.31410/LIMEN.2019.7

 

5th International Scientific-Business Conference – LIMEN 2019 – Leadership, Innovation, Management and Economics: Integrated Politics of Research – CONFERENCE PROCEEDINGS, Graz, Austria, December 12, 2019, published by the Association of Economists and Managers of the Balkans, Belgrade; Printed by: SKRIPTA International, Belgrade, ISBN 978-86-80194-26-4, ISSN 2683-6149, DOI: https://doi.org/10.31410/LIMEN.2019

 

Abstract

The goal of this article is to consider which skills a manager has/will need and will use if he
wants to achieve above-average results. Today, the manager must be focused on himself, be responsible
for his own knowledge and development, and at the same time take full responsibility for the advancement
and development of all employees. A good manager hears what others do not hear, sees what
others do not see, and feels what others do not feel. The most successful manager is the one who has
an open mind, is sincere, change-oriented, curious and creative. He is a master of soft skills that are
based on relationships with everyone he interacts with and he masters the relationships with society.
Today, in a time of constant change in technology, he must also have a well-developed computer literacy,
since modern management of an organization is not possible without a highly developed computer
information system.

 

Keywords

Modern e-manager, Modern manager skills, Computer literacy.

 

 

References

Bahtijarević-Šiber, F. (1999). Management ljudskih potenciala. Zagreb: Golden marketing.
Borse, N. (2006). Računalniška pismenost za odrasle. Novo mesto: RIC.
Dimovski, V. in sod. (2005). Učeča se organizacija. Ustvarite podjetje znanja. Ljubljana: GV
Založba.
Fau, S. and Moreau, Y. (2018). Managing tomorrow’s digital skills: what conclusions can we draw
from international comparative indicators? United Nations Educational, Scientific and Cultural
Organization, Education Sector. https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000261853
(Accessed on 18 December 2019)
Görg, B. (1991). Prihodnost menedžerjev, menedžerji prihodnosti. Ljubljana: DZS.
Grčar, A. in sod. (2006). Informacijska pismenost med teorijo in prakso – vloga visokošolskih
in specialnih knjižnic. Ljubljana: Abo grafika d.o.o.
Hesselbein, F. in sod. (1996). The Leader of the Future: new visions, strategies and practices for
the next era. San Francisco: Jossey-Bass.
Javrh, P. in sod. (2018). Digitalna pismenost. Ljubljana: Andragoški center Slovenije.
Kanjuo Mrčela, A. (1996). Ženske v menedžmentu. Ljubljana: Enotnost.
Krajnc, A. (1996). Kakšno znanje potrebuje sodobni človek. Andragoška spoznanja, 1996, št.
3, str. 5-10.
Krajnc, A. (2002). Kdo se lahko vseživljenjsko izobražuje. In: Klapan, A. (ur.); Matijević, M.
(ur.): Obrazovanje odraslih i cjeloživotno učenje: zbornik radova međunarodne konferencije
Obrazovanje odraslih u Republici Hrvatskoj u kontekstu cjeloživotnog učenja: book
of proceedings of the International Conference Adult Education in the Republic of Croatia
in the Context of Lifelong Learning. Zagreb: Hrvatsko andragoško društvo, str. 217-224.
Lavtar, D. (2003). Informacijska pismenost. Diplomsko delo. Ljubljana: Univerza v Ljubljani
Fakulteta za družbene vede.
Mayer, J. (2002). Ustvarjalna organizacija. 21. znanstvena konferenca o razvoju organizacijskih
ved, Portorož, 27.-29. marec, 2002. Management in Evropska Unija: Zbornik posvetovanja
z mednarodno udeležbo. Kranj: Moderna organizacija, str. 192-201.
Miler, B. (2016). Informacijska pismenost dijakov po končani osnovni šoli – primer dijakov
prvih letnikov srednjih šol na Koroškem. Diplomsko delo. Maribor: Univerza v Mariboru,
Fakulteta za naravoslovje in matematiko.
Novljan, S. (2002). Informacijska pismenost. Revija za področje bibliotekarstva in informacijske
znanosti, 46, št. 4, str. 7- 24.
Penger, S. (2001). Vpliv nove ekonomije na temeljne funkcije managementa v organizaciji 21.
stoletja. Magistrsko delo. Ljubljana: Ekonomska fakulteta, In: Dimovski, V. in sod. (2005).
Učeča se organizacija. Ustvarite podjetje znanja. Ljubljana: GV Založba, str. 86.
Schein, Edgar H. (2004). Organizational culture and leadership. San Francisco: Jossey-Bass.
Stopar, K. (2010). Merila in kazalci informacijske pismenosti v visokem šolstvu. Ljubljana:
Zveza bibliotekarskih društev Slovenije.

 

 

Download Full Paper

 

 

 

Association of Economists and Managers of the Balkans – UdEkoM Balkan
179 Ustanicka St, 11000 Belgrade, Republic of Serbia

LIMEN conference publications are licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.